Wedstrijd Regels voor de Wedstrijd

Artikel 1 – Organisator
De “Pocket Moments” wedstrijd (de “wedstrijd”) wordt georganiseerd door Planet Parfum SA-Route de Lennik 551 – 1070 Brussel, ingeschreven bij het B.C.E. onder nummer 0408.311.404. De wedstrijd wordt georganiseerd door Planet Parfum SA-Route de Lennik 551 – 1070 Brussel.

Artikel 2 – Voorwaarden voor deelname
De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon van 18 jaar en ouder die op persoonlijke titel deelneemt aan de wedstrijd, gedomicilieerd in België of het Groothertogdom Luxemburg, met uitzondering van:
Vaste of tijdelijke medewerkers van Planet Parfum SA;
Familieleden van Planet Parfum vaste of tijdelijke medewerkers die op hetzelfde adres wonen;
Vaste of tijdelijke werknemers van derden die hebben deelgenomen aan de ontwikkeling van de wedstrijd; en
Personen die een andere “Pocket Moments” wedstrijd hebben gewonnen in de 6 maanden voorafgaand aan de datum van hun nieuwe deelname.
De wedstrijd is zonder aankoopverplichting.

Artikel 3 – Duur van het vergelijkend onderzoek
De wedstrijd begint op 22/04/19 en eindigt op 12/05/2019.

Artikel 4 – Aanvaarding van de regels
Dit wedstrijdreglement is beschikbaar op de website van Pocket Moments op: http://www.pocketmoments.be/reglement-du-concours/.
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk en volledig dit reglement en elke beslissing van Planet Parfum om het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren.

Artikel 5 – Voorwaarden voor deelname
De wedstrijd wordt aangekondigd op de website van Pocket Moments op: http://www.pocketmoments.be.
De deelnemer wordt uitgenodigd om een “Pocket Moment” te creëren en te delen door een formulier in te vullen met zijn of haar voor- en achternaam, een verhaal en een afbeelding gerelateerd aan het “Pocket Moment” (geupload via een Facebook, Instagram of Twitter link).
In het kader van de wedstrijd mag de deelnemer geen virussen of inhoud verspreiden of overdragen: (i) illegaal, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend, racistisch of beledigend zijn voor een etnische groep; (ii) illegale activiteiten vergemakkelijken; (iii) seksueel expliciete beelden weergeven; (iv) aanzetten tot geweld; v) discriminerend zou zijn op grond van ras, geslacht, huidskleur, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, handicap of enige andere illegale activiteit, of vi) schade of letsel aan personen of goederen zou veroorzaken.
Elke deelname die niet overeenstemt met het hierboven gedefinieerde formulier zal nietig zijn. Deelnemers die anonieme “Pocket Moments” maken, worden uitgesloten van de wedstrijd.
In het geval van meerdere inzendingen zal alleen de eerste inzending (het eerste Pocket Moment) als geldig worden beschouwd.

Artikel 6 – Winnaars
Vijf winnaars worden geselecteerd. De winnaars van de wedstrijd worden geselecteerd op basis van de volgende criteria: het hebben van de meeste Facebook “likes” op uw Pocket Moment.
Dezelfde persoon mag gedurende 6 maanden na het winnen van een andere Pocket Moments-wedstrijd niet deelnemen aan of prijzen winnen in een Pocket Moments-wedstrijd.
Er wordt slechts één prijs per persoon en per gezin (1ste graad) toegekend.
De winnaar wordt per e-mail gecontacteerd binnen een termijn van maximaal 14 dagen na de einddatum van de wedstrijd.
Indien de winnaar niet binnen 30 dagen reageert op de pogingen van Planet Parfum om contact met hem op te nemen, behoudt Planet Parfum zich het recht voor deze winnaar uit te sluiten en een andere aan te wijzen.
Over het verloop van de wedstrijd, de vaststelling van de winnaar en/of de toekenning van de prijs mag geen enkele mededeling worden uitgewisseld. De keuze van de winnaar door Planet Parfum is onbetwistbaar.

Artikel 7 – Prijzen
De winnaars van de wedstrijd winnen twee parfums naar keuze, op voorwaarde dat het product wordt verkocht onder het merk Planet Parfum. Indien dit niet het geval is, zal Planet Parfum contact opnemen met de winnaar om een soortgelijk product aan te bieden.
De prijs is niet overdraagbaar en kan niet meer dan 2 maanden na afloop van de wedstrijd worden opgeëist.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom
De merken, logo’s, tekens, productnamen en alle andere inhoud die in het kader van de wedstrijd worden gebruikt, zijn beschermd door Boek XI van het Franse Wetboek van Economische Wetenschappen, evenals door de toepasselijke merkenwetten, en zijn eigendom van Planet Parfum of haar partners.
Een kopie of reproductie van deze wedstrijd in zijn huidige vorm is niet toegestaan.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom van derden
De deelnemer garandeert dat het beeld dat gebruikt wordt in het Pocket Moment en het verhaal niet onderworpen zal zijn aan intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 10 – Wijziging – Opzegging – Aansprakelijkheid
Planet Parfum behoudt zich het recht voor om het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijd te annuleren wegens overmacht, zonder dat dit de deelnemers of winnaars van de wedstrijd recht geeft op welke schadevergoeding dan ook.
Planet Parfum behoudt zich ook het recht voor om een prijs te wijzigen met een ander equivalent om redenen van overmacht, zonder dat dit de deelnemers of winnaars van de wedstrijd recht geeft op welke schade dan ook.
Behoudens zware of opzettelijke fout van hun kant, kunnen noch Planet Parfum, noch haar personeelsleden, noch derden die in het kader van de wedstrijd worden ingeschakeld, aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de organisatie van de wedstrijd.
Behoudens zware of opzettelijke fout van hun kant kunnen noch Planet Parfum, noch haar medewerkers, noch haar medewerkers, noch derden die in het kader van de wedstrijd worden ingeschakeld, aansprakelijk worden gesteld voor eventuele moeilijkheden, met inbegrip van technische moeilijkheden die zich in het kader van de wedstrijd kunnen voordoen en die kunnen leiden tot onderbreking van de wedstrijd, vertraging bij de deelname aan de wedstrijd of bij de organisatie ervan, of zelfs een wijziging of verlies van de gegevens van een deelnemer aan de wedstrijd.

Artikel 11 – Fraude
In geval van fraude (met name in het geval van het genereren van geautomatiseerde of door robots gegenereerde Facebook “likes”), wordt de deelnemer uitgesloten van de wedstrijd en van de eventuele toekenning van de prijs die zijn of haar eigendom zou moeten zijn, zonder afbreuk te doen aan eventuele gerechtelijke procedures.

Artikel 12 – Verwerking en publicatie van persoonsgegevens en toestemming voor het gebruik van afbeeldingen
Door deel te nemen aan de wedstrijd erkennen de deelnemers dat de door hen verstrekte persoonsgegevens door Planet Parfum zullen worden verwerkt en verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.
De deelnemers erkennen ook dat zij kennis hebben genomen van de aankondiging van de wedstrijd die beschikbaar is op het volgende adres [volledige URL en een hyperlink invoegen].
In het geval dat een of meer andere personen dan de deelnemer verschijnen op de afbeelding die de deelnemer downloadt voor zijn Pocket Moment, erkent de deelnemer dat hij/zij toestemming heeft gekregen voor het gebruik van zijn afbeelding.
Elk gebruik door Planet Parfum van de Pocket Moments is gratis en zonder enige tegenprestatie, van welke aard dan ook, ten voordele van de deelnemers.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze verordening. Elk geschil wordt overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek voorgelegd aan de bevoegde rechter.